Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja międzynarodowa i warsztat w Bitoli w ramach grantu MSZ (w Macedonii Północnej)

8 lipca 2022
RELACJE KALENDARZ

W dniach 30 czerwca br. do 4 lipca br. zespół CE wraz z partnerami z CSM, a także z WNPiSM UW odbył wizytę studyjno-konferencyjną do Macedonii Północnej, w ramach grantu MSZ realizowanego przez CE UW.

W dniu 1 lipca br. w Bitoli,  w pięknie odrestaurowanym Pałacu Oficerskim odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Poland and the Balkans in Europe -Successes and Challenges. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. I ten właśnie wydział był głównym organizatorem tej konferencji. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję jest PLL LOT.

Konferencja została otwarta przez prof. Gorana Ilika – Dziekana Wydziału Prawa University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: prof. Sasho Korunovski – Rektor tego uniwersytetu, dr Toni Konjanovski -Burmistrz Bitoli, dr hab. Kamil Zajączkowski -Dyrektor CE UW, Pan Wojciech Tyciński – Ambasador RP w Macedonii Północnej i Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska – Minister Kultury Macedonii Północnej. Konferencja zgromadziła około 120 osób.

Podczas rozpoczęcia konferencji Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego regionu.

Następnie odbyły się cztery panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

– Panel 1 Poland and the Balkan States in the Face of Global Security Challenges,

– Panel 2 Poland’s Successes in the Implementation of Political and Economic Reforms,

– Panel 3 Poland’s Socio-Political Achievements as an Inspiration for Changes in the Balkan States

– Panel 4 Poland as a Leader of Social and Cultural Changes

Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowej w Lublinie) oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych Macedonii Północnej, Serbii, Czarnogóry oraz Rumunii (University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of Montenegro, University of Niś, Institute for Research and European Studies, Babes-Bolyai University).

Konferencja miała charakter hybrydowy i byłą transmitowana on-line. Słuchaczami konferencji byli pracownicy naukowi, studenci, urzędnicy lokalni, działacze NGO’s i dziennikarze

Po konferencji odbył się uroczysty koktajl zorganizowany i sfinansowany przez Pana Wojciecha Tycińskiego – Ambasador RP w Macedonii  Północnej.

W dniu 2 lipca odbył się warsztaty w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”, zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

W warsztacie uczestniczyło ok. 35 osób. Słuchaczami byli studenci, pracownicy akademiccy i członkowie NGO’s.

Pierwszy warsztat pt: “Poland’s chances for building a strong position in the new international order” poprowadził prof. dr hab. Bodan Góralczyk. Zaczął on od przeprowadzenia quizu na temat wiedzy o Polsce, z którego wynikło, że dla Macedonii Północnej Polska jest nadal krajem odległym i mało znanym. Zdaniem prowadzącego warsztat położenie Polski “między Rosją a Niemcami” jest łatwo zrozumiałe dla Macedończyków, stale borykających się z zewnetrznymi wpływami (Grecja, Bułgaria, problem albański). Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła nowy rozdział w historii Europy i świata z ostatecznym wynikiem jeszcze trudnym do przewidzenia. Polska aktywnie prowadzi politykę w regionie wzmacniając dotychczasowe inicjatywy intergacyjne I proponując nowe  (Trójmorza, Trójkąt Lubelski, nawet trójkąt Londyn – Warszawa – Kijów, czy unia Polski I Ukrainy). Powiodą się one pod jednym warunkiem, że Ukraina nie przegra wojny. Polska i Macedonia Północna muszą dostosować się do nowej rzeczywistości – powrotu do logiki blokowej. Polska stawia na USA, Macedonia Północna musi wybrać.

Warsztat pt. „Poland tells Europe: Polish sites on the European Heritage Label list”  poprowadziła Pani Dorota Jurkiewicz-Eckert (doktorantka UW).

W ramach warsztatu zaprezentowała zagadnienie promocji Polski w Europie i Unii Europejskiej poprzez jej  aktywne uczestnictwo w programach i działaniach Unii Europejskiej na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz  historii  państw członkowskich w ramach polityki Unii Europejskiej. Jako case study wybrała  Europejski  Znak Dziedzictwa – działanie/program Unii Europejskiej, który od 2011 roku w sposób komplementarny do list światowego dziedzictwa UNESCO, promuje materialne i niematerialne dziedzictwo państw członkowskich UE, które odegrało znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz w budowaniu Unii Europejskiej.  Ideą warsztatu było spojrzenie na EZD  i inne aktywności Polski w ramach akcji i programów UE, nie tyle z unijnej, co z polskiej perspektywy oraz pokazanie  Polski- członka Unii Europejskiej jako państwa, które włącza się w instytucjonalne działania na rzecz  ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy oraz wpisanych w  to dziedzictwo wartości  poprzez promowanie – także poprzez wpisy na listę EZD – polskiego, wielowymiarowego i wielowątkowego  dziedzictwa  i historii.

Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie słuchaczy, padło kilka pytań i wywiązała się ciekawa dyskusja, która miała charakter seminaryjny. Macedońscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie sprawami Polski i odnieśli je do problemów swojego kraju.

Spotkanie podsumował prof. Goran Ilik, Dziekan Faculty of Law „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola podkreślając znaczenie projektu dla współpracy i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Macedonii Północnej i wyrażając zadowolenie, że grant będzie kontynuowany.

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ.