Ta strona korzysta z plików cookie.

Sprawozdanie z konferencji

18 marca 2008
Wydarzenia

„Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią”. Kraków, 17-18 marca 2008 roku.

17-18 marca 2008 roku, w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią”. Honorowy patronat nad konferencją objął Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie. Prócz licznego grona młodych pracowników naukowych, a także przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgromadziła ekspertów z instytucji specjalizujących się w polityce zagranicznej, m.in. Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej (Kijów), Centrum ds. Pokoju, Konwersji i Polityki Zagranicznej (Kijów).

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Ambasador Dr Aleksander Pietrowicz Alieksiejew, doradca Ministra Spraw Zagranicznych Rosji ds. stosunków z NATO. W żywym, okraszonym żartami, wystąpieniu zaprezentował rosyjski punkt widzenia na bieżący rozwój wydarzeń. Podkreślił, że w ostatnich latach rola Rosji i jej odpowiedzialność za losy świata znacznie wzrosły. Rosja, jak mówił, prowadzi samodzielną, wielowektorową, politykę zagraniczną, której fundamentem jest przekonanie o Organizacji Narodów Zjednoczonych jako najlepszej platformie dialogu i rozwiązywania konfliktów. Jego zdaniem na Zachodzie wciąż dominuje uczucie podejrzliwości w stosunku do Rosji, co bardzo utrudnia dialog. Krytycznie odniósł się do koncepcji NATO jako światowego policjanta: „W każdym kraju są policjanci. Niech oni rozwiązują swoje problemy” – kwitował. Zaznaczył jednak, że istnieją pola współpracy z NATO, które pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość, np. wspólna kontrola przestrzeni powietrznej, mająca zapobiec aktom terrorystycznym. Przestrzegał – m.in. w odniesieniu do gazociągu północnego – przed traktowaniem transakcji biznesowych jako części gry politycznej. Z sentymentem wypowiadał się o Polsce, którą w czasach komunizmu postrzegano w ZSRR jako okno na świat.

Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentował Mikołaj Banaszkiewicz, który wygłosił referat pt. „Perspektywa czarnomorska w polityce zagranicznej Rosji i Ukrainy”. Była to pierwsza okazja, by zaprezentować szerszemu gronu problematykę podjętą przez CSM w projekcie „Transatlantic Alliance and Wider Black Sea Region”. W pierwszej części wystąpienia przybliżył koncepcję traktowania Morza Czarnego szerzej niż nakazuje kryterium geograficzne, wskazał na różnice w definiowaniu go przez UE, NATO i BSEC, wymienił czynniki decydujące o zainteresowaniu Morzem Czarnym, zaprezentował „panoramę” organizacji zaangażowanych w regionie oraz przedstawił założenia Synergii czarnomorskiej. W drugiej części wystąpienia scharakteryzował cele Rosji i Ukrainy w regionie Morza Czarnego, z uwzględnieniem ich nadziei z początku lat 90-tych, a także obecnych oczekiwań, wymienił ich atuty i słabości, a także wskazał na instrumenty wpływu, którymi dysponują. Na końcu porównywał stosunek Rosji do zaangażowania Zachodu w Europie Centralnej i w regionie Morza Czarnego. I wreszcie, wskazał ryzyka konfrontacyjnego kursu Zachodu w stosunkach z Rosją w regionie czarnomorskim.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ani przez moment liczba słuchaczy nie spadła poniżej 100 osób. Jej program znajduje się poniżej. Publikacja pokonferencyjna, zawierająca referaty, zostanie wydana w końcu kwietnia 2008 roku, nakładem wydawnictwa UJ.

Pliki: