Ta strona korzysta z plików cookie.

Spotkanie z beneficjentkami – cudzoziemskimi małżonkami polskich obywateli

27 lutego 2012
Wydarzenia

Podczas spotkania, które odbyło się 27 lutego 2012, przedstawiliśmy obywatelkom Ukrainy, Białorusi i Rosji – żonom polskich obywateli rekomendacje płynące z przeprowadzonych rozmów.

Projekt „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli Polskich – wymiar genderowy” ma na celu upodmiotowienie imigrantek w procesie Integracji.  Dlatego przewidzieliśmy poddanie pod dyskusję spostrzeżeń badaczy, opartych na zebranym materiale.
Rekomendacje skierowane są do trzech grup odbiorców:
– samych imigrantek,
– społeczeństwa polskiego,
–  instytucji i urzędów, z którymi stykają się cudzoziemcy.
Poprosiliśmy uczestniczki o ustosunkowanie się do nich. Dyskusja, która wywiązała się na spotkaniu pomogła w uzupełnieniu rekomendacji. W trakcie trwania konferencji uczestniczki spontanicznie zaczęły wymieniać się numerami telefonów i adresami mailowymi. Potwierdziło to słuszność zaplanowanych w projekcie działań – intuicyjnie założona przez nas potrzeba kontaktów między kobietami, które łączy wspólne doświadczenie, jest realna. 
W kolejnym etapie realizacji projektu wykorzystamy materiały zebrane podczas spotkania.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.