Ta strona korzysta z plików cookie.

Nowy raport europejskich organizacji pozarządowych

22 maja 2008
Wydarzenia

Rządy krajów europejskich poważnie ryzykują złamanie obietnic pomocy złożonych najuboższym. Jeśli obecne trendy utrzymają się, do 2010 roku Unia Europejska przeznaczy na pomoc krajom rozwijającym się 75 miliardów euro mniej niż obiecała – alarmuje nowy raport europejskich organizacji pozarządowych pod tytułem „Nie ma czasu do stracenia” (ang. „No Time to Waste”).

Rządy krajów europejskich poważnie ryzykują złamanie obietnic pomocy złożonych najuboższym. Jeśli obecne trendy utrzymają się, do 2010 roku Unia Europejska przeznaczy na pomoc krajom rozwijającym się 75 miliardów euro mniej niż obiecała – alarmuje nowy raport europejskich organizacji pozarządowych pod tytułem „Nie ma czasu do stracenia” (ang. „No Time to Waste”).

Europejskie organizacje pozarządowe alarmują: brakuje 75 miliardów dla najuboższych!!!

Dokumenty do pobrania:

  • Notatka prasowa
  • Polska strona w raporcie
  • Executive summary
  • What can be achieved

Raport opublikowany 22 maja przez CONCORD, Europejską Konfederację Organizacji Humanitarnych i Rozwojowych skupiającą ponad 1600 organizacji pozarządowych wspieranych przez miliony obywateli w Europie, ujawnia że brak radykalnego wzrostu środków przeznaczonych na pomoc  zagrozi realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do  roku 2015 oraz znacząco utrudni wywiązanie się UE  ze zobowiązań dot. redukcji ubóstwa w każdym następnym roku.

Około sto tysięcy ofiar w Birmie, rosnące szybko ceny żywności i kobiety umierające co minutę podczas ciąży lub porodu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek rządy krajów europejskich muszą wywiązać się z obietnic pomocy złożonych najuboższym ludziom na świecie – mówi Justin Kilcullen, prezydent CONCORD.

Oficjalne dane opublikowane przez OECD w kwietniu br. wykazały, że w 2007 roku pomoc Europy drastycznie zmalała. Belgia, Francja i Wielka Brytania zanotowały spadek w stosunku do roku ubiegłego kolejno od 10 do 30 proc. Polska pomoc, choć o 4 procent większa w stosunku do roku 2006, nie wzrosła w ogóle w kategoriach rzeczywistych i utrzymała się na poziomie 0,09% Dochodu Narodowego Brutto (DNB).  Według OECD „większość dawców pomocy nie jest na dobrej drodze do wywiązania się ze zobowiązań dot. jej zwiększenia i będzie musiała podwyższyć ją w sposób bezprecedensowy, aby zrealizować cele, które sama sobie ustaliła”.

Tegoroczny raport CONCORD ponownie zwraca uwagę na fakt, że rządy krajów europejskich wciąż zawyżają dane statystyczne dotyczące pomocy, m.in. poprzez zaliczanie do nich umorzenia długów i kosztów związanych z uchodźcami. Raport wykazuje, że w 2007 roku 15 starych krajów członkowskich UE przeznaczyło zaledwie 0,33% swojego DNB na prawdziwą pomoc rozwojową i przez to w dalszym ciągu nie osiągnęło progu 0,39% DNB ustalonego jeszcze dla roku 2006.

Każdy rok powolnego postępu w realizacji zobowiązań pomocowych oznacza, że najubożsi otrzymają miliardy euro mniej: Złamane obietnice kosztują życie. Jeśli mieszkasz w Senegalu, gdzie co ósme dziecko umiera zanim osiągnie piąty rok życia, pomoc równa się zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych i stanowi różnicę pomiędzy życiem a śmiercią – mówi Moussa Faye, dyrektor organizacji ActionAid Senegal.

Unia Europejska musi także poważnie popracować nad jakością pomocy rozwojowej, tak by była ona prawdziwie odpowiedzialna i przejrzysta. Nieprzewidywalność, słaby dostęp do informacji oraz praktycznie nieistniejący system ewaluacji to cechy prawie wszystkich systemów pomocowych nowych krajów członkowskich UE, w tym Polski. Organizacje pozarządowe zaniepokojone są słabym wywiązywaniem się UE ze swoich zobowiązań dot. zwiększenia przewidywalności pomocy, usprawnienia jej koordynacji i włączenia do niej perspektywy równości płci podczas gdy już dziś – dla skutecznej walki z ubóstwem – potrzebne są nowe obietnice, jeszcze bardziej ambitne.

Rok 2008 jest kluczowy dla pomocy rozwojowej, gdyż jest sprawdzianem wiarygodności rządów krajów europejskich. Podczas Forum Wysokiego Szczebla nt. Efektywności Pomocy, które odbędzie się we wrześniu w Ghanie, UE dokona przeglądu postępów w realizacji zobowiązań podjętych w 2005 r. w Paryżu. – Europa jest odpowiedzialna za nadanie kierunku temu spotkaniu i zapewnienie większej i lepszej pomocy – mówi Marivic Raquiza z kampanii GCAP South-East, North and Central Asia (GCAP-SENCA).

Europejskie organizacje pozarządowe przyłączają się do apelów OECD i Komisji Europejskiej i wzywają europejskie rządy do wywiązania się z obietnic wobec krajów najuboższych i przedstawienia jasnych, mierzalnych i wiążących harmonogramów corocznego zwiększania pomocy rozwojowej niezbędnej do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Kontakt z CONCORD:
Jasmine Burnley: Aid Watch coordinator for CONCORD
jasmine.burnley@concordeurope.org, 00 32 (0) 2 743 87 64.
Rzecznicy:
Laura Sullivan laura.sullivan@actionaid.org, (+32 2 503 2422 or +32(0) 485 781255)
Alexander Woollcombe alexander.woollcombe@oxfaminternational.org, (+32 (0) 486 842 407)

Kontakt w Polsce:
Instytut Globalnej Odpowiedzialności – Kasia Staszewska, katarzyna.staszewska@igo.org.pl, 0048 505 097 478.
Polska Zielona Sieć –  Ola Antonowicz, ola@globalnepoludnie.pl, 0048 601 32 52 42
Grupa eFTe Warszawa – Anna Rok, tel. , ania@efte.org, 0048 602 611 622
Polska Akcja Humanitarna – Izabela Wilczyńska, izabela.wilczynska@pah.org.pl, 0048 503 387 229

Nota edytorska: (pod adresem www.concordeurope.org znajduje się więcej informacji, w tym zdjęcia i cytaty)

  • W dniach 26-27 maja 2008 r. ministrowie rządów krajów UE będą dyskutować w Brukseli o pomocy rozwojowej i rozwoju podczas zebrania Rady UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC).
  • W 2002 roku 15 starych krajów członkowskich UE zobowiązało się przeznaczać w 2006 r. przynajmniej 0.33% swojego dochodu narodowego brutto (DNB) (ze średnią 0.39 proc. dla całej piętnastki) i 0.7 proc. do 2015 r. W 2005 roku kraje te zobowiązały się przeznaczać od 2010 roku przynajmniej 0.51 proc. (ze średnią 0.56 proc. dla całej piętnastki). 12 nowych krajów członkowskich UE zobowiązało się przeznaczać do 2010 roku 0,17 proc. swojego dochodu narodowego brutto i 0.33 proc. do roku 2015.
  • Opublikowane przez OECD dane za 2007 rok pokazują, że pomoc rozwojowa Europy zmalała z 0,41 proc. dochodu narodowego brutto (GNI) w 2006 r. do 0,38 proc. GNI w 2007 r.
  • Wszystkie kraje OECD podpisały w 2005 roku Deklarację Paryską nt. Efektywności Pomocy, która zwiera szereg wskaźników i celów mających podwyższyć jakość pomocy rozwojowej. Przedstawiciele tych krajów spotkają się ponownie we wrześniu 2008 roku w Akrze w Ghanie podczas Forum Wysokiego Szczebla nt. Efektywności Pomocy, aby ocenić postępy i podjąć nowe zobowiązania. W 2005 roku UE poczyniła nawet bardziej ambitne zobowiązania. Nowy raport Eurodad pokazał, że jeszcze wiele zostało do zrobienia, aby dawcy pomocy wywiązali się z obietnic uczynienia pomocy bardziej efektywną i odpowiedzialną.
  • Większość rządów europejskich zawyża swoje statystyki dotyczące pomocy, zaliczając do nich umorzenie długów, fundusze dla zagranicznych studentów i uchodźców przebywających w Europie. To przede wszystkim zmniejszenie umorzenia długów spowodowało dużą część zmniejszenia kwot wykazywanych oficjalnie jako pomoc. Ostrzeżenia organizacji pozarządowych, że dane statystyczne są zniekształcone i zbyt pochlebne, zostały zignorowane. Jednak rządy krajów UE wciąż wprowadzają w błąd opinię publiczną poprzez zaliczanie do pomocy kwot umorzenia długów oraz kosztów studentów i uchodźców. Koszty te wynosiły w 2007 roku 17% . całej oficjalnej pomocy rozwojowej UE. Nie uwzględniający tych kwot raport CONCORD wykazuje, że 15 starych krajów członkowskich UE przekazało na pomoc rozwojową tylko 0,33 proc. swojego dochodu narodowego, czyli mniej niż 0,39 proc. które miały być przekazywane na pomoc od 2006 roku.
  • Członkowie CONCORD i działacze Global Call to Action Against Poverty (GCAP) demonstrowali 26 maja w Brukseli podczas spotkania Rady Unii Europejskiej, aby zabrać głos przeciwko ogromnym brakom w pomocy.

CONCORD to europejska konfederacja organizacji humanitarnych i rozwojowych. Jej platformy krajowe i sieci międzynarodowe reprezentują ponad 1600 organizacji pozarządowych popieranych przez miliony obywateli krajów europejskich. CONCORD przewodzi procesowi refleksji i działań rzeczniczych oraz regularnie angażuje się w dialog z instytucjami europejskimi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.  CONCORD jest częścią “Global Call to Action against Poverty”. Kontakt: Agnès Philippart (aphilippart@concordeurope.org) – Tel: +32 (0)2 743 87 77 – www.concordeurope.org.

The Global Call to Action Against Poverty (GCAP) to największy na świecie sojusz społeczeństwa obywatelskiego skupiający ruchy społeczne, międzynarodowe organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje kobiece, grupy religijne i grupy młodzieżowe, lokalne stowarzyszenia w ponad stu krajowych koalicjach lub platformach. GCAP wzywa rządy do działania w celu wywiązania się z obietnicy położenia kresu nędzy i nierówności. W szczególności GCAP postuluje wdrożenie rozwiązań na rzecz odpowiedzialności publicznej, sprawiedliwego rządzenia i realizacji praw człowieka, sprawiedliwości w handlu międzynarodowym, zwiększenia ilości pomocy i podwyższenia jakości, umorzenia długów, równości płci i praw kobiet. Kontakt: Julien Vaissier (gcapeuropesecretariat@whiteband.org). Tel: +32 (0)2 743 87 65 – www.whiteband.or

Pliki: