Architektura Dyplomatyczna Unii Europejskiej Simon Duke, Karolina Pomorska i Sophie Vanhoonacke