Ta strona korzysta z plików cookie.

Apel organizacji społecznych do Rządu i Prezydenta RP / Звернення громадських організацій до Уряду та Президента Республіки Польща

4 grudnia 2023
Naszym zdaniem

 

Apel organizacji społecznych do Rządu i Prezydenta RP

Od ponad trzech tygodni grupa polskich przewoźników blokuje największe przejścia na polsko-ukraińskiej granicy. W wyniku tej blokady funkcjonująca w sytuacji wojny ukraińska gospodarka ponosi wielomilionowe straty, niektóre przedsiębiorstwa musiały zawiesić swoją działalność. Dochodzi do poważnych opóźnień w dostawach pomocy humanitarnej i pomocy dla ukraińskiej armii, organizowanych w dużej mierze przez organizacje społeczne oraz osoby prywatne. Blokada niszczy wiarygodność i wizerunek Polski uważanej w Ukrainie za głównego sprzymierzeńca w walce z rosyjskim agresorem. Dla ukraińskiej i międzynarodowej opinii jest niezrozumiałym aktem wrogości oraz odwrócenia się od walczącego o wolność i przetrwanie ukraińskiego społeczeństwa.

Rozumiemy trudną sytuację polskich przewoźników, którzy pozostawieni sobie, bez wsparcia ze strony polskiego państwa, występują w obronie swoich żywotnych interesów. Szanując ich prawo do obrony źródeł utrzymania i godnego życia wyrażamy obawę, że w obliczu toczącej się wojny przyjęta forma protestu doprowadzić może do poważnych konsekwencji dla wysiłku militarnego Ukrainy i naszych wzajemnych relacji.

Solidaryzujemy się z wydanym przed kilkoma dniami apelem ukraińskich organizacji społecznych wzywającym do zakończenia blokady i wzywamy polskie władze: rząd i Prezydenta do pilnego przystąpienia do rozmów z protestującymi o warunkach zakończenia tej formy protestu. Kontynuacja blokad przejść granicznych stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa ukraińskiego, a tym samym dla bezpieczeństwa Polski.

Zwracamy się z apelem do organizatorów blokady o odejście od tej formy protestu. Apelujemy o nieeskalowanie konfliktu i podjęcie próby rozstrzygnięcie go w drodze rozmów oraz negocjacji.

Wzywamy polski rząd, Prezydenta i wszystkich interesariuszy o szybkie rozpoczęcie rozmów, które doprowadzą do wypracowania systemowego rozwiązania zapewniającego uczciwe warunki konkurencji między firmami transportowymi z Ukrainy i z Unii Europejskiej.

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa

Fundacja CultureLab, Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa

Fundacja Inicjatywa Wschód, Warszawa

Fundacja Liberté!, Łódź

Fundacja „Ukraiński Dom”, Warszawa

Grupa Zagranica, Warszawa

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław

Kultura Liberalna, Warszawa

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz

Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa

Polska Misja Medyczna, Warszawa

Polski Zespół Humanitarny, Muszyna

Polsko-ukraińska Fundacja Zustricz, Kraków

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała

Visegrad Insight – Fundacja Res Publica, Warszawa

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa

 

Звернення громадських організацій до Уряду та Президента Республіки Польща

Понад три тижні група польських перевізників блокує основні пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Внаслідок цієї блокади українська економіка, яка працює в умовах війни, зазнає багатомільйонних збитків, а деякі компанії були змушені зупинити свою діяльність. Відбуваються серйозні затримки доставки гуманітарної допомоги і допомоги українській армії, яку переважно організовують громадські організації та приватні особи. руйнує довіру й імідж Польщі, яку в Україні вважають головним союзником у боротьбі з російським агресором. Для української та міжнародної громадськості це незрозумілий акт ворожості й відвернення від українського народу, який бореться за свободу і виживання.

Ми розуміємо складну ситуацію польських перевізників, які, залишені самі на себе, без підтримки польської держави, діють на захист своїх життєво важливих інтересів. Поважаючи їхнє право на захист джерел існування та гідного життя, ми висловлюємо стурбованість тим, що в умовах війни, яка триває, обрана форма протесту може призвести до серйозних наслідків для військових зусиль України і наших взаємних відносин.

Ми солідарні із закликом українських громадських організацій до припинення блокади, опублікованим кілька днів тому, і закликаємо польську владу: уряд і Президента — терміново розпочати переговори з протестувальниками про умови припинення цієї форми протесту. Продовження блокування прикордонних переходів становить загрозу для функціонування української держави, а отже, і для безпеки Польщі.

Ми звертаємося до організаторів блокади з проханням відмовитися від цієї форми протесту. Закликаємо їх не загострювати конфлікт і спробувати вирішити його шляхом переговорів та перемовин.

Закликаємо польський уряд, Президента та всі зацікавлені сторони якнайшвидше розпочати переговори, які приведуть до системного рішення, що забезпечить справедливі умови конкуренції між транспортними компаніями з України та Європейського Союзу.

Центр міжнародних відносин, Варшава

Фонд Центру ім. проф. Броніслава Ґеремека, Варшава

 Фонд CultureLab, Варшава

Фонд «Освіта для демократії», Варшава

Фонд Стефана Баторія, Варшава

Фонд Ініціатива Схід, Варшава

Фонд Liberté!, Лодзь

Фонд «Український дім», Варшава

Група «Закордон», Варшава

Інститут публічних справ, Варшава

Коледж Східної Європи, Вроцлав

Видання Kultura Liberalna, Варшава

Малопольське освітнє товариство, Новий Сонч

Польська гуманітарна акція, Варшава

Польський Фонд ім. Роберта Шумана, Варшава

Польська медична місія, Варшава

Польська гуманітарна група, Мушина

Асоціація ім. Станіслава Бжозовського, Варшава

Асоціація юридичної інтервенції, Варшава

Товариство друзів Більсько-Бялої та Підбескиддя, Більсько-Бяла

Visegrad Insight — Фонд Res Publica, Варшава

Об’єднання українців у Польщі, Варшава