Prof. Krystyna Iglicka, Ekspert

Profesor nauk ekonomicznych. Rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynator Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Autorka 10 książek (monografii) i przeszło 100 publikacji, m.in.: „Poland’s Post-War Dynamic of Migration, Ashgate”, Aldershot 2001, „Powroty Polaków w okresie kryzysu. W pętli pułapki migracji”, Warszawa, Scholar 2010 oraz „Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki”, Warszawa, Scholar 2008. Współredaktor m.in. książek: „The Challenge of East-West Migration for Poland” (wraz z Keith Sword), Macmillan, London-New York 1999 oraz „From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland” (wraz z F.E.I. Hamilton), UCL Press, London 2000. Autorka przeszło 70 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wydawców z Polski, Wielkiej Brytanii i USA.