Centrum Stosunków Międzynarodowych i Uniwersytet Warszawski, wraz z partnerami z Serbii, Węgier i Chin biorą udział w realizacji projektu badawczego na temat podsumowania 30 lat przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Celem projektu jest porównanie i analiza wybranych aspektów gospodarki rynkowej 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (uczestników formatu 16+1) po 1990 roku, w oparciu o indeksy wskaźników ukazujących zróżnicowane charakterystyki konkurencyjności gospodarczej, finansowania rozwoju, rynku pracy, polityki społecznej, nauki i edukacji, instytucji ekonomicznych oraz kultury gospodarczej krajów naszego regionu.

Więcej

Wpływy zagraniczne, szczególnie jeśli pochodzą z krajów o odmiennym systemie politycznym, wywołują nieustanne zainteresowanie w UE. W tym względzie kraje grupy wyszehradzkiej, niczym nie różnią się od innych państw europejskich, mimo, że eksperci skupiają swoją uwagę głównie na Rosji. Poza nielicznymi wyjątkami, wpływy chińskie w regionie były do tej pory pomijane, mimo, że analitycy na całym świecie są zgodni, co do faktu, że Chiny są na najlepszej drodze, aby stać się największą potęgą gospodarczą świata. W ramach nowego projektu Chińskie wpływy w krajach V4: analiza wpływu na elity polityczne, staramy się zidentyfikować i przeanalizować wyobrażenia i percepcje, jakie elity polityczne krajów V4 mają o Chinach i ich potędze, w jaki sposób tworzą się ich wyobrażenia, co ma na nie wpływ oraz, czy w ostatecznym rozrachunku postrzegają wpływy tego kraju jako zagrożenie, czy szansę?

Więcej

W gronie renomowanych europejskich think tanków: Prague Security Studies Institute z Czech, Institute of Asian Studies ze Słowacji, HAS Center for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics z Węgier i Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE) z Serbii rozpoczynamy realizację kolejnego projektu poświęconego chińskim wpływom w krajach Grupy Wyszehradzkiej i na Bałkanach, zwłaszcza w kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku. Dla Chin nasz region stanowi bramę do większych rynków europejskich, my kolei mamy nadzieję na znaczące chińskie inwestycje i wzrost wymiany handlowej. Najwyższy czas, żeby podjąć dyskusję na temat konsekwencji wzmożonego przepływu handlu i kapitału z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Więcej

Inicjatywa ma na celu nawiązanie relacji między najlepszymi europejskimi i indyjskimi think tankami, aby wspólnie znaleźć kanały zaciesniania współpracy strategicznej w takich dziedzinach jak m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, globalne zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe. Efektem pracy między think tankami będą publikacje naukowe oraz wspólnie organizowane wydarzenia, które wzmocnią współpracę między instytucjami. Obok Centrum Stosunków Międzynarodowych w inicjatywie biorą udział najlepsze europejskie think tanki m.in. Chatham House the Royal Institute of International Affairs, Federal Trust UK, Global Public Policy Institute oraz Clingendael – Netherlands Institute of International Relations.

Więcej

Program powstał we współpracy z wiedeńskim Innovation in Politics Institute. Instytut rozpoczął swoją działalność w 2016 roku. Jego misją jest poprawa polityki europejskiej poprzez uznanie i wspieranie polityków w Europie, którzy mają odwagę, aby odkrywać nowe obszary, są twórczy i osiągają wyniki - niezależnie od tego z jaką partią polityczną są związani i na jakim szczeblu działają. Instytut ma swe przedstawicielstwa w 10 krajach Europy (Austria, Bułgaria, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy). Przyznaje doroczne nagrody (Innovation in Politics Awards) za działania, które nie tylko podnoszą jakość życia Europejczyków, ale również łączą i inspirują. W 2017 w ośmiu kategoriach: cywilizacja, demokracja, praca, dobrobyt, jakość życia, prawa człowieka, społeczność i ekologia zostało nominowanych 589 projektów politycznych z całej Europy, 80 projektów znalazło się w finale.

Więcej

Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności działania w sferze publicznej młodych polityków. Jest realizowany Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Republikańskim. Koncentruje się na wzmacnianiu zdolności analitycznych i doskonaleniu technik prezentacyjno-medialnych. W projekcie biorą udział przedstawiciele politycznych partii różnych opcji, zarówno rządzących jak i opozycyjnych. Uczestnicy ćwiczą na warsztatach w Polsce, Mołdawii, Ukrainie i Gruzji, odbywają tele-konsultacje z ekspertami CSM oraz wspólnie pracują nad elementami koncepcji programowych swoich partii.

Więcej

Projekt zainicjowany i realizowany przez biuro Fundacji im. Konrada Adenauera w Hiszpanii i Portugalii ma na celu stworzenie regularnego forum wymiany poglądów polityków, politologów i dziennikarzy z krajów członkowskich UE. W corocznych spotkaniach, które odbywają się na półwyspie Iberyjskim, biorą udział przedstawiciele think tanków i instytucji akademickich, partii politycznych i samorządów, członkowie parlamentu europejskiego i parlamentów narodowych.

Więcej

CSM, wraz z renomowanymi think tankami i organizacjami pozarządowymi z sześciu krajów z Unii Europejskiej i Zachodnich Bałkanów – Centre for Democratic Transition z Czarnogóry (lider projektu), Central European Heritage z Węgier, European Projects Association z Belgii, FALIŠ z Chorwacji, HMM… z Serbii i Opera Nomadi z Włoch – bierze udział w projekcie poświęconym pamięci wydarzeń sprzed stu lat i wniosków z nich wynikających, które mogą być istotnym punktem odniesienia w dniu dzisiejszym.

Więcej

Celem projektu jest porównanie polskiego i czeskiego podejścia do Chin i jednoczesna ocena, jakie podobieństwa i różnice występują w stosunku Chin do obu krajów oraz ocena ryzyka, wyzwań oraz możliwości, które mogą płynąć z zacieśniania wymiany handlowej i gospodarczej z Państwem Środka. Ma również na celu łączenie społeczności i stworzenie nieformalnych sieci współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi przedstawicielami aktywnie działającymi w Chinach.

Więcej

Inicjatywa obejmuje 47 krajów Rady Europy. Ma na celu odnalezienie i docenienie tych polityków, których działalność wyróżnia się otwartym podejściem do zmian i którzy wprowadzają do strefy publicznej nowatorskie rozwiązania. Składa się z dwóch elementów: ogólnoeuropejskiego konkursu projektów, ocenianych przez ponad 1000-osobowe obywatelskie jury (ceremonia wręczenia nagród za 2017 rok odbyła się 6 grudnia w Wiedniu) oraz laboratorium innowacji, które pomaga liderom wdrażać tego typu projekty w ich krajach.

Więcej

Program mentoringowy organizowany przez CSM we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Republikańskim jest skierowany jest do grupy młodzieżówek partyjnych z Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Podczas projektu młodzi ludzie spotykają się z osobami o ugruntowanej pozycji w świecie działalności publicznej i/lub polityki, które dzielą się z nimi wiedzą w najlepiej znanej im dziedzinie. Osobami, które wspierają program mentoringowy są: senator Grażyna Staniszewska, prof. Danuta Hubner, poseł Agnieszka Pomaska, poseł Michał Szczerba, poseł Adam Szłapka, Jacek Bendykowski oraz prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Projekt jest wynikiem współpracy między Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodkiem Analiz Strategicznych. Jego cel to poszukiwanie w środowisku centrum, lewicy i prawicy wspólnych elementów myślenia o pozycji naszego kraju w Europie i świecie, aby zdefiniować polską „rację stanu” i kluczowe elementy polityki zagranicznej, obowiązujące bez względu na wewnętrzne podziały polityczne.

Więcej

Projekt CSM, realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera jest adresowany do przedstawicieli młodego pokolenia, przede wszystkim działaczy politycznych i pracowników organizacji pozarządowych oraz think tanków. Podczas warsztatów z „political fiction”, zorganizowanych w Pałacu na Wodzie w Łazienkach 16 czerwca 2016 roku dyskutowano o przyszłości świata i Unii Europejskiej, stosunkach między państwami a także relacji państwo-obywatel. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Salvatore Babones, amerykański socjolog gospodarczy, badacz współczesnego zachodu i Azji. Najważniejsze wątki dyskusji zostały opisane w pisemnym podsumowaniu.

Więcej

Katedra została uruchomiona w 2013 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Jest prowadzona przez uczelnię wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodkiem THINKTANK oraz Inicjatywą Sekretarza Generalnego UN Global Compact. Jej prace zainaugurował prof. Yunus podczas swej wizyty w Polsce. Celem działalności Katedry jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego, przyczyniającego się do zmniejszania bezrobocia na świecie oraz zwiększania możliwości rozwoju kapitału ludzkiego zarówno w krajach rozwijających się, jak i na Zachodzie.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych znajduje się w gronie partnerów merytorycznych EFNI. Forum jest organizowane co roku przez Konfederację Lewiatan w Sopocie pod koniec września. Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, wchodzi w skład Rady Programowej EFNI, która czuwa nad zapewnieniem wysokiego poziomu Forum. Członkami Rady jest 35 wybitnych osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, m.in. Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Danuta Hübner. Pełny skład znajdą Państwo TUTAJ. Więcej informacji o Europejskim Forum Nowych Idei mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej EFNI.

Więcej

To projekt realizowany wspólnie z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK. Jego celem jest zwiększenie wiedzy polskich decydentów o rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W ramach projektu eksperci CSM i THINKTANK uczestniczą w misjach zagranicznych organizowanych przez MSZ, MG, KPRM i Kancelarię Prezydenta, przygotowują opracowania poświęcone wybranym krajom pozaeuropejskim (dossiers, analizy, ekspedycje, komentarze, policy papers) oraz prowadzą mapę wiedzy udostępniającą te informacje menedżeroom i liderom polskich firm i instytucji.

Więcej

Projekt jest realizowany jako kontynuacja działalności Stowarzyszenia India EU Council, które połączyło się z Centrum Stosunków Międzynarodowych pod koniec 2013 roku. Celem projektu jest zwiększanie wiedzy decydentów w Polsce i innych krajach Europy Srodkowo-Wschodniej o subkontynencie indyjskim. Projekt koncentruje się na współpracy w obszarze polityki, edukacji i przedsiębiorczości. Partnerem CSM w Indiach jest agencja India News and Feature Alliance z New Delhi.

Więcej

EU-Russia Civil Society Forum to stała platforma dla współpracy i koordynowania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej, w celu wzomocnienia więzi społecznych w obszarach rządów prawa, praw człowieka oraz budowania demokracji. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest członkiem grupy roboczej "Problemy społeczne i partycypacja obywatelska" w ramach Forum.

Więcej

PARTNERZY