mazowszed

Projekt „Rozwój i komercjalizacja produktu INFO GLOBE 2.0” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Priorytet III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

Celem projektu jest wsparcie konkurencyjności Fundacji CSM poprzez doradztwo w zakresie rozwoju oferty, rozwoju sprzedaży w Polsce i zagranicą oraz opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu   165 435,00 zł

Wysokość dofinansowania : 104 641,00 zł

Zapytanie ofertowe na Usługi doradcze w ramach projektu (15.06.2017)


Usługi doradcze w ramach projektu

Formularz ofertowy w word bez podpisu wersja edytowalna (15.06.2017)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf przez beneficjenta (30.06.2017)